Školská rada ZŠ Ke Studánce

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

Předseda školské rady: Ing. Jan Tomica

Zástupci rodičů: Markéta Balajková, Ing. Jan Tomica

Zástupci města Orlová: Ing. Miroslava Šromková, Ing. Tomáš Kuča

Zástupci školy: Mgr. Jiří Zinecker, Ing. Viktor Pavelka

O školské radě

 • Počet členů – 6 členů (2 zástupci nezletilých žáků – zákonní zástupci, 2 zástpci zřizovatele, 2 zástupci pedagogického sboru)
 • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy
 • Ve své činnosti se školská rada řídí §167 a §168 školského zákona a jednacím řádem školské rady
 • Funkční období školské rady- 3 roky

Na čem se školská rada podílí

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • Schvaluje školní řád a klasifikační řád
 • Schvaluje výroční zprávu
 • Podílí se na koncepci školy
 • Je seznámena se zprávami České školní inspekce
 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • Podává návrh na odvolání ředitele nebo vyhlášní konkursu
 • a jiné.