Uvolnění z předmětu TV

Jak na to

Podle novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, Školský zákon, § 50, odst. 2 § 50 ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

Dětský lékař musí vydat posudek, který má podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., v platném znění, příloha 1, část 9 tyto náležitosti:

 A) identifikační údaje

1. posuzované  osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince2. poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační  číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele

3. lékaře, který  posudek jménem poskytovatele vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře,

4. pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku,

B) účel vydání posudku,    

C) posudkový závěr,   

D) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání,    

E) datum vydání posudku,

f)  datum  ukončení  platnosti  posudku,  pokud  je  třeba  na  základě zjištěného zdravotního  stavu  nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Bez tohoto posudku nelze žáka z výuky tělesné výchovy uvolnit. Předepsaný formulář není určen.

Poznámka:
Částečné osvobození z TV znamená, že žáci navštěvují běžné hodiny TV a s výjimkou zakázaných cvičení se plně účastní výuky. Jsou z TV klasifikováni.
Úplné osvobození z TV znamená, že žáci v hodinách TV necvičí a nejsou z TV klasifikováni

Žádost o uvolnění z TV

Stanovisko lékaře

Příloha: nepřítomnost na začátku nebo na konci vyučování