Naše škola

Jsme městská škola s rošířenou výukou přírodovědných předmětů. Náš vzdělávací program je určen pro děti od 1. do 9. třídy. V posledních letech se díky projektům NatTech a OKAPI A II zaměřujeme na posílení povědomí v oblasti polytechnického vzdělávání (odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání). Snažíme se dětem vytvořit podmínky a náhled do současného světa praktickými ukázkami ve spolupráci se středními školami, exkurzemi a projekty. Neustále posilujeme digitální zázemí a odborné učebny, které odpovídají dnešní moderní době. Nezapomínáme na další důležité součastí vzdělávání, které doprovází všeobecný přehled, podporují tělesné a duševní zdraví. V naší škole učí aprobovaní učitelé, dále výchovný, karierový poradce, metodik prevence, speciální pedagog a ICT metodik. Školní družina má v současné době 3 oddělení. Neoddělitelnou součástí našeho komplexu je moderní školní jídelna.

nase skola

Současnost na ZŠ Ke Studánce

Objekt školy se dá popsat jako kompaktní uzavřený 5-ti pavilonový celek;

  • pavilon 1. stupně (třídy 1. – 5. ročníků)
  • pavilon 2. stupně (třídy 6. – 9. ročníků)
  • pavilon školní družiny a vedení školy
  • pavilon tělocvičen a pracovní výchovy
  • pavilon školní kuchyně a jídelny

Naproti školy přes komunikaci disponuje škola dvěma hřišti, která jsou přístupná veřejnosti. Dále jsou součástí školy tři výdejny stravy na soukromých mateřských školách.

Žáci mají k dispozici celkem 35 učeben, 19 z nich jsou odborné učebny, které pozitivně ovlivňují výchovně-vzdělávací proces. Každá kmenová třída je vybavena počítačem s internetem a dataprojektorem.

Naše škola každoročně pořádá lyžařský výcvik, ozdravné pobyty, organizuje plenéry. Všechny tyto pobytové akce mají velmi pozitivní dopad na vztahy mezi žáky, mezi pedagogy, mezi žáky a pedagogy, mezi školou a rodiči.

Školní vzdělávací program Tvořivá studánka naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Název Tvořivá studánka vychází ze slova tvořit a studánka je jedním ze slov adresy naší školy. Program je založen na principech činnostního učení.

Do školního roku 2013/2014 jsme byli školou s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Vzhledem k vývoji a potřebám společnosti se od školního roku 2014/2015 stáváme školou s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. I nadále pořádáme výstavy nejen v naší školní galerii, ale také ve výstavních prostorách ve městě Orlová či Ostravě.

Historie školy

Provoz naší školy byl zahájen 2. září 1985. Město Orlová tehdy dosáhlo počtu 34 tis. obyvatel. Jako součást občanské vybavenosti byla do užívání předána 22 třídní základní škola s číselným označením 1050. Zahájení školního roku 1985/1986 v nové škole proběhlo v tělocvičně a mělo slavnostní ráz. Vzácné hosty, 50 pedagogických a provozních pracovníků a téměř 700 žáků přivítal ředitel školy František Kněžík.

V prvním roce bylo otevřeno 21 tříd, celkem usedlo do školních lavic 686 žáků.