ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenských služeb ve škole. Poradenský a preventivní tým složený tvoří výchovný a kariérový poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, jednání ŠPP se dle potřeby účastní třídní učitelé a učitelky. Další poradenské služby pak ŠPP zajišťuje ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ), tedy pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC) a střediskem výchovné péče (SVP), případně dalšími spolupracujícími institucemi.

Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce. Některé poradenské služby mohou využít i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy a jejich rodinní příslušníci.

Pedagogičtí pracovníci školního poradenského pracoviště se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Organizační struktura ŠPP

Vedoucí ŠPP:

Členové ŠPP:

Charakteristika a zajištění poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole popisuje a vymezuje rozsah činností pedagogických pracovníků školního poradenského pracoviště, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na: 

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy (ve spolupráci se ŠPZ),
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Časová dostupnost poradenských služeb

Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této sužby a potřebami žáků, rodičů a učitelů.

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Plán poradenských služeb na škole

Plán ŠPP zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy, konzultuje jej s pracovníky vytvářejícími konzultační tým pro poskytování poradenských služeb ve škole a poté předkládá ke schválení řediteli školy.

Plán ŠPP naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • vést ve škole koncepci kariérového poradenství,
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o neprospívající žáky a vytvořit předpoklady pro snižování případů školní neúspěšnosti,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do ŠVP,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení.

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Charakteristika školní neúspěšnosti

Školní neúspěšnost je chápána jako selhávání žáka v podmínkách školního edukačního programu nejen špatným prospěchem, ale také vytvářením negativních psychických postojů a emočních stavů ve vztahu k vlastnímu učení, ke vzdělávání, k učitelům a obecně ke škole.

Faktory školní neúspěšnosti

 • osobnost dítěte (snížená inteligence, poruchy učení, nedostatečná paměť, emoční labilita, nízká odolnost vůči zátěži),
 • poruchy chování, ADHD, ADD, PAS,
 • zdravotní problémy žáka – dlouhodobá absence,
 • vysoká absence,
 • změna ŠVP v důsledku přestěhování, přechodu na jinou školu,
 • nepodnětné rodinné prostředí, střídavá péče, náhradní rodinná péče,
 • rodinné prostředí s nezájmem o školu a školní dění, nezájem rodičů o spolupráci se školou,
 • nadměrně ochranitelské rodinné prostředí,
 • dítě ohrožené sociálně nežádoucími jevy (zhoršená rodinná situace, šikana, domácí násilí, problémy ve vztazích v rodině nebo ve škole, ve třídě, ve vztahu s učitelem),
 • ohrožení sociálně patologickými jevy,
 • žák – cizinec, žák s odlišným mateřským jazykem

Žák je ohrožen školní neúspěšností, když:

 • na konci pololetí z některých předmětů neprospěl, nebo je z některých předmětů nehodnocen,
 • dlouhodobě neplní zadané úkoly,
 • svým chováním soustavně porušuje školní řád a jsou vůči němu uplatňována výchovná opatření,
 • jeho příprava není systematická.

Doprovodné projevy při školní neúspěšnosti

 • neurotické příznaky,
 • poruchy chování,
 • obranné mechanismy – ztráta motivace, pocit méněcennosti.

Předcházení školní neúspěšnosti

 • klást na žáka přiměřené nároky,
 • dbát na jeho pravidelnou docházku do školy, důsledně kontrolovat splnění zadaných úkolů,
 • zdůrazňovat jeho pozitivní stránky,
 • oceňovat jeho jedinečnost,
 • umožňovat žákům vyslovovat vlastní názory,
 • podporovat aktivitu žáků, dát jim příležitost zažít úspěch,
 • motivovat žáka, rozebírat s ním jeho úspěchy,
 • vyhýbat se negativnímu srovnávání,
 • věnovat pozornost rodinnému zázemí žáka.

Pravidla pro řešení školní neúspěšnosti

 • včasné podchycení žákových potíží jednotlivými vyučujícími (o neúspěšnosti informují rodiče žáka a třídního učitele),
 • třídní učitel ověří, zda jde o problém spojený jen s jedním vyučovacím předmětem, nebo zda se týká více vyučovacích předmětů,
 • podle závažnosti problému třídní učitel kontaktuje rodiče, nabídne osobní jednání s jednotlivými vyučujícími, případně s výchovným poradcem, metodikem prevence rizikového chování či dalšími členy školního poradenského pracoviště,
 • je možné svolat jednání výchovné komise,
 • o jednáních se vedou písemné záznamy, které vždy obsahují doporučení školy vůči rodičům a postoj rodičů k nim (individuální doučování, vyšetření v PPP, apod.).

Možná opatření předcházení školní neúspěšnosti

 • zvýšená motivace žáka k učení – důraz na pozitivní hodnocení, stanovení přiměřeného rozsahu učiva, podpůrné pomůcky (přehledy), využití pomoci spolužáků, podpůrné aktivity – oznamování termínů písemných prací a zkoušení, formativní hodnocení,
 • zajišťování vhodných pomůcek vzhledem k odlišným stylům učení (preference vizuálního, nebo audio vnímání),
 • žáci jsou seznamováni s možnými styly učení a učí se vědomě používat styl pro něj nejvýhodnější, individuální konzultace, doučování, kompenzace nedostatků pomocí speciálně pedagogických postupů (PLPP, spolupráce s PPP, SPC),
 • pomoc při začleňování žáka do třídního kolektivu,
 • stanovení přiměřeného rozsahu učiva v rámci 1. stupně podpůrných opatření
 • práce zadaná pro domácí přípravu odpovídá žákovým vzdělávacím možnostem,
 • sestavení plánu pedagogické podpory,
 • zvýšená práce pedagogů s kolektivem třídy, náprava narušeného klimatu třídy,
 • vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, pokud je doporučen ŠPZ
 • včasné informování rodičů o mimořádném zhoršení prospěchu žáka tak, aby se zvýšenou péčí mohlo zabránit zhoršení souhrnné klasifikace žáka na konci každého pololetí,
 • u žáků, jejichž neúspěšnost souvisí spíše se sociálním znevýhodněním, konzultovat situaci s OSPOD.

Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem

Při zjištění, že je žák ohrožen školním neúspěchem, škola nabízí:

 • doučování – individuální nebo skupinové, v rozsahu cca 45 minut, zpravidla 1x týdně z daného předmětu. Žák může navštěvovat doučování z více předmětů, ale tak, aby nedocházelo k přetěžování žáka.
 • individuální konzultace s vyučujícími předmětů, kde je ohrožen, v rozsahu do 45 minut/jedna konzultace. Počet konzultací určí vyučující dle potřeb žáka. 
 • PLPP dle podmínek stanovených příslušnou vyhláškou.

V  případě zjištění ohrožení žáka školním neúspěchem ŠPP  osloví rodiče či zákonné zástupce s nabídkou vhodných PO 1. stupně (doučování, individuální konzultace, PLPP), dle potřeb žáka a informuje je o termínech a pravidlech doučování.

Pokud PO poskytovaná v rámci 1. stupně PO nevyhovují, doporučujeme konzultaci v PPP, SPC nebo SVP dle povahy obtíží.

Nesouhlasí-li rodič či zákonný zástupce s poskytováním PO a situace se vyvíjí proti zájmu žáka, je možné požádat o spolupráci sociálně právní odbor při MěÚ Orlová.

Z jednání s rodiči či zákonnými zástupci žáka bude sepsán záznam z jednání.

Vyhodnocení podpůrných opatření

Škola průběžně vyhodnocuje úspěšnost podpůrných opatření, dlouhodobě sleduje žáky s riziky neúspěšnosti a poskytuje jim pomoc k jejímu překonání.

Na jednání pedagogických rad, předmětových komisí a metodických sdružení je vyhodnocována situace vzdělávání žáků ohrožených školní neúspěšností.

Vyhodnocování podpůrných opatření nastavených ŠPZ probíhá v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. v platném znění v součinnosti se ŠPZ, které vydalo doporučení pro žáka se SVP (viz Plán práce ŠPP).

Legislativní rámec

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 v platném znění

Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky.

Přílohy:

Plán práce ŠPP

Preventivní program školy

Pracovní náplně členů ŠPP (VP, MP, ŠSpP)

Složka dokumentů pro TU

Další ujednání:

 • pracovník ŠPP pořídí zápis z jednání se žákem nebo zákonným zástupcem (viz formuláře), dokument opatřený datem jednání a podpisy zúčastněných bude uložen u VP nebo MP, dle povahy projednávané záležitosti
 • pokud pracovník ŠPP během jednání zjistí, že klientem uvedené skutečnosti podléhají tzv. ohlašovací povinnosti, poučí klienta (žáka či zákonného zástupce) o své povinnosti předat takové informace odpovědným institucím a orgánům veřejné moci
 • pracovník ŠPP může požádat jiného pedagogického pracovníka nebo pracovníka  ŠPP nebo příslušného ŠPZ, aby byl jednání přítomen jako svědek