Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče, milí předškoláci, 

Termín zápisu do 1. tříd je 21. a 22. dubna 2022, čtvrtek 21.dubna od 14 : 00 do 17 : 00 (klasický zápis), pátek 22. dubna od 8 00 do 12 00 (sekretariát).

Informace k zápisu do 1 tříd pro školní rok 2022/23

Školákem hravě 15. března 2022 – přijďte se seznámit s učiteli, s prostředím a získat informace pro prvňáčky

Tiskopisy k zápisu je  možné stáhnout na stránkách školy www.kestud.cz  nebo vyzvednout přímo ve škole – ve vestibulu nebo na sekretariátu od  25.3.2022.

Elektronická žádost o přijetí – Předregistrace: 1. – 20. dubna 2022

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/2023 budou přijímány děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016. Znova zapsány musí být i děti, které měly loni odklad školní docházky (zákonní zástupci musí podat žádost o přijetí). Každé dítě obdrží registrační číslo, pod kterým bude zveřejněno jeho přijetí/nepřijetí.

K zápisu dítěte je nutné vyplnit a odevzdat  tyto tiskopisy:

 1. Pro běžný nástup šestiletého dítěte, nar. 1.9.2015 – 31.8.2016, nebo po odkladu (6 let dovrší do 31. 8. 2022)
 1. Odklad povinné školní docházky
 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Zápisový list
 • Doporučení od pediatra a z „Pedagogicko-psychologické poradny“ (PPP) nebo „Speciálně pedagogického centra“ (SPC) –> Pokud ještě nebudete mít obě doporučení, vyplňte formuláře z bodu 1.
 1. Předčasný nástup (k 31. 8. 2022 dítě nedovrší šesti let)
 • Žádost o přijetí – předčasný nástup
 • Zápisový list
 • Doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa (v případě dítěte, kterému bude 6 let až po 31. 12. 2022)

Vyplněné  tiskopisy můžete doručit do školy následujícími způsoby:

 • osobním podáním ve škole (do poštovní schránky ve vestibulu nebo předání ve škole na sekretariát od 8:00 do 14:00 hodin).
 • poštou na adresu školy
 • do datové schránky školy – f45hv7r
 • emailem  (kestudance@kestud.czpouze s elektronicky ověřeným podpisem zákonného zástupce (žádost bez uznávaného podpisu je nutné do 5 dnů přijít osobně podepsat, jinak se k žádosti nepřihlíží)

Po  doručení vyplněných tiskopisů ( Žádosti o přijetí, Zápisový list) obdrží zákonný zástupce registrační číslo dítěte) , zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

Seznamy přijatých/nepřijatých žáků 1. tříd budou zveřejněny pod registračními čísly na hlavním vchodu do budovy školy a na webových stránkách školy nejpozději dne 29.4.2022. Písemné Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání si může zákonný zástupce dítěte vyzvednout na sekretariátu školy od 11.5.2022.

Kritéria pro přijetí

 1. Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu Základní školy Ke Studánce 1050, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou Města Orlová, vymezující školské obvody základních škol, tzv. spádový obvod.
 2. Děti s místem trvalého pobytu v Orlové z jiného školského obvodu, které již mají na ZŠ Ke Studánce sourozence.
 3. Děti s místem trvalého pobytu v Orlové z jiného školského obvodu.
 4. Děti s místem trvalého pobytu mimo město Orlová z jiného školského obvodu, které již mají na ZŠ Ke Studánce sourozence.
 5. Děti s místem trvalého pobytu mimo město Orlová z jiného školského obvodu.
 6. Pořadí při registraci dětí není kritérium pro přednostní přijetí.
 7. Odklad povinné školní docházky udělený naší školou pro školní rok 2021/22 není kritériem pro přednostní přijetí. Rodiče musí své dítě opět zaregistrovat a opět vyplnit všechny potřebné formuláře k zápisu.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona.

V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita školy, ředitel školy rozhodne o přijetí žáků mimo školský obvod losem za přítomnosti školské rady.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 stanovující školské obvody spádových základních škol – Obvody Orlová

V Orlové  4. leden 2022                                                                             Mgr. Robert Kaleta, ředitel školy

DOKUMENTY K ZÁPISU

Zápisový list (soubor MS Word), Zápisový list (soubor pdf) – nutná přítomnost zákonného zástupce.

Žádost o přijetí 1.třída (soubor MS Word), Žádost o přijetí 1.třída (soubor pdf), Předregistrace: Možnost vyplnit elektronickou žádost o přijetí bude zpřístupněna od 1. do 20. dubna 2022

Žádost o odklad + podklady (soubor MS Word), Žádost o odklad + podklady (soubor pdf), Předregistrace: Možnost vyplnit elektronickou žádost o doklad bude zpřístupněna od 1. do 20. dubna 2022

Žádost o přijetí-mladší děti (soubor MS Word), Žádost o přijetí-mladší děti (soubor pdf)

Prezentace ZŠ Ke Studánce