Nápověda k distanční výuce

EDUPAGE

Edupage „Jsem žák“

Edupage „Jsem rodič“

Návody k mobilní aplikaci Edupage

Rozdíl mezi rodičovským a žákovským účtem

GOOGLE ÚČET POD DOMÉNOU kestud.cz

Google učebna z pohledu žáka

Google učebna z pohledu žáka 2

Typy materiálů v učebně

ICT koordinátor – Mgr. Jiří Zinecker  +420 778 536 661,  zinecker@kestud.cz

V případě potřeby pro Edupage (žákovská knížka, rozvrh, komunikační kanál rodiče, žáci a škola) – kontaktujte třídního učitele.

Poradna pro distanční výuku – zinecker@kestud.cz, kaleta@kestud.cz

Videokonference probíhají v prostředí Google aplikace – Workspace: v aplikaci Meet

Typy účtů a platforem u nás ve škole:

EDUPAGE – žákovská knížka, komunikace žák, rodiče a škola (oznámení, zprávy, chaty, domácí úkoly apod.)

Workspace – Google – žáci mají založené po dobu školní docházky školní účty pod doménou kestud.cz, využívají tento účet pro hodiny informatiky a distanční výuky (videokonference v Meetu).

Školský zákon k Distanční výuce

§ 184a

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.

(4) Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo určit opatřením obecné povahy

a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže,

b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže;

opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými v § 2 tohoto zákona.

(5) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy ministerstvo oznámí vyvěšením na své úřední desce a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce nebo pozdějším dnem, který je v něm uveden. Pokud se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy, ministerstvo jej bezodkladně zruší nebo změní.