Informace pro rodiče vycházejících žáků

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE)

Karierové poradenství u nás

Aktuálně: https://cermat.cz/aktuality/85-aktuality/361-terminy-jpz-2023

V tomto období je potřeba pokusit se objektivně zhodnotit předpoklady každého jedince pro další studium, prodiskutovat v rodině priority další profesní dráhy, zdravotní a jiné aspekty jednotlivých druhů povolání, na která se bude dítě dále připravovat studiem; posoudit, jaké jsou možnosti nalézt uplatnění ve zvolené profesi, atp.

Informace k podávání přihlášek na střední školy (týká se i žáků 5. tříd směřujících na gymnázium a žáků vycházejících ze 7. nebo 8. ročníku)

Přihlášky na SŠ zpracovává kariérový poradce na základě podkladů od žáků!

ŽÁCI OD KARIÉROVÉHO PORADCE OBDRŽÍ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY, KTERÉ PODEPÍŠÍ JAK ŽÁCI, TAK RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI A DORUČÍ JE PŘÍMO ŘEDITELI STŘEDNÍ ŠKOLY

(KONZERVATOŘE) V DANÉM TERMÍNU.

ZA SPRÁVNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH V PŘIHLÁŠCE ZODPOVÍDAJÍ RODIČE, POKUD RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI POTŘEBNÉ ÚDAJE NESDĚLÍ/NECHTĚJÍ SDĚLIT VP, VYPLNÍ SI JE DO PŘIHLÁŠKY SAMI.

Termíny jsou zveřejňovány v dostatečném předstihu na internetových stánkách MŠMT. Průběžně budou zveřejňovány a aktualizovány i na webových stránkách školy.

2023/2024 – první termín bude v pátek 12.dubna 2024 a druhý termín až po víkendu, tedy v pondělí 15. dubna 2024.

U některých oborů je nutno doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče!

Tiskopisy jsou zveřejněny na stánkách zvolené školy. Je třeba je stáhnout, vytisknout 2x a nechat potvrdit lékařem. Jedno potvrzení se vždy dokládá k jedné přihlášce. Lékařské potvrzení řeší rodič, nikoli škola. Vydání potvrzení může být pediatrem zpoplatněno.

V předem stanoveném termínu si rodiče osobně (proti podpisu) vyzvednou u kariérového poradce Zápisový lístek, který po obdržení rozhodnutí o přijetí jeho dítěte ke vzdělávání doručí do 10 pracovních dnů nebo v termínu stanoveném MŠMT na střední školu, na kterou žák nastoupí.

 Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou.

O zpětné vydání Zápisového lístku může uchazeč (zákonný zástupce) požádat pouze v případě, že je přijat ke vzdělávání na základě odvolání.

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

K podání odvolání proti nepřijetí ke studiu je stanovena lhůta 3 dny ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se zasílá přímo k rukám ředitele střední školy, pokud MŠMT nestanoví jinak.

NEPODCEŇUJTE DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!

– Předem si promyslete otázky a sledujte:

– Vybavenost školy

– Perspektivnost oboru

– Jak je zajištěna praxe

– Má škola vzájemnou spolupráci se zahraničím?

– Jaká je perspektiva dalšího vzdělávání na VOŠ, VŠ

– Jak vysoké je procento absolventů evidovaných na úřadu práce

Dívkám, chlapcům a jejich rodičům a zákonným zástupcům, kteří se nacházejí v období závažných životních rozhodnutí, přeji hodně úspěchů i štěstí. Mgr. Monika Kozubková

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

www.msmt.cz

www.portal.mpsv.cz

www.scio.cz

www.nuov.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.gwo.cz

www.vzdelani.cz

www.skoly-info.cz

www.seznamskol.cz

www.skoly-kurzy.cz

www.infoabsolvent.cz

www.neflakamse.cz

http://www.statniprijimacky.cz/

www.kampodevitce.cz