Informace k zápisu žáků do 1. třídy

15.3.2021 Vyp Od rkaleta

Vážení rodiče,

s ohledem na mimořádná opatření proběhne zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/22 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Termín zápisu stanovuji na období od pondělí 12.4.2021  do pátku  23.4.2021.

Tiskopisy k zápisu je  možné stáhnout na stránkách školy www.kestud.cz  nebo vyzvednout přímo ve škole – ve vestibulu nebo na sekretariátu od  22.3.2021.

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2021/2022 budou přijímány děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Znova zapsány musí být i děti, které měly loni odklad školní docházky (zákonní zástupci musí podat žádost o přijetí). Každé dítě obdrží registrační číslo, pod kterým bude zveřejněno jeho přijetí/nepřijetí.

K zápisu dítěte je nutné vyplnit a odevzdat  tyto tiskopisy:

 1. Pro běžný nástup šestiletého dítěte, nar. 1.9.2014 – 31.8.2015, nebo po odkladu (6 let dovrší do 31. 8. 2021)
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Zápisový list
 1. Odklad povinné školní docházky
 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Zápisový list
 • Doporučení od pediatra a z „Pedagogicko-psychologické poradny“ (PPP) nebo „Speciálně pedagogického centra“ (SPC) –> Pokud ještě nebudete mít obě doporučení, vyplňte formuláře z bodu 1.
 1. Předčasný nástup (k 31. 8. 2021 dítě nedovrší šesti let)
 • Žádost o přijetí – předčasný nástup
 • Zápisový list
 • Doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa (v případě dítěte, kterému bude 6 let až po 31. 12. 2021)

Vyplněné  tiskopisy můžete doručit do školy následujícími způsoby:

 • osobním podáním ve škole (do poštovní schránky ve vestibulu nebo předání ve škole na sekretariát od 8:00 do 14:00 hodin).
 • poštou na adresu školy
 • do datové schránky školy – f45hv7r
 • emailem  (kestudance@kestud.cz) pouze s elektronicky ověřeným podpisem zákonného zástupce (žádost bez uznávaného podpisu je nutné do 5 dnů přijít osobně podepsat, jinak se k žádosti nepřihlíží)

Po  doručení vyplněných tiskopisů ( Žádosti o přijetí, Zápisový list) obdrží zákonný zástupce registrační číslo dítěte) , zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

Seznamy přijatých/nepřijatých žáků 1. tříd budou zveřejněny pod registračními čísly na hlavním vchodu do budovy školy a na webových stránkách školy nejpozději dne 28.4.2021. Písemné Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání si může zákonný zástupce dítěte vyzvednout na sekretariátu školy od 10.5.2021.

Kritéria pro přijetí

 • Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu Základní školy Ke Studánce 1050, Orlová – Lutyně, přísp. organizace, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou Města Orlová, vymezující školské obvody základních škol, tzv. spádový obvod.
 • Pořadí při registraci dětí není kritérium pro přednostní přijetí.
 • Odklad povinné školní docházky udělený naší školou pro školní rok 2020/21 není kritériem pro přednostní přijetí. Rodiče musí své dítě opět zaregistrovat a opět vyplnit všechny potřebné formuláře k zápisu.

Ve školním roce 2021/22 plánujeme otevřít dvě-tři 1. třídy, maximální počet přijatých dětí 65.

Pokud by kritérium přijetí bylo nedostačující, proběhne neveřejné hlasování za přítomnosti zástupců školské rady.

Pro fyzickou kontrolu se dokládá rodný list dítěte a případně doklad o trvalém bydlišti.

V Orlové  15.3.2021                                                                             Mgr. Milan Fus, ředitel školy

DOKUMENTY K ZÁPISU

Zápisový list (soubor MS Word), Zápisový list (soubor pdf)

Žádost o odklad + podklady (soubor MS Word), Žádost o odklad + podklady (soubor pdf)

Žádost o přijetí 1.třída (soubor MS Word), Žádost o přijetí 1.třída (soubor pdf)

Žádost o přijetí-mladší děti (soubor MS Word), Žádost o přijetí-mladší děti (soubor pdf)

Prezentace ZŠ Ke Studánce

Facebooklinkedin