INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE

15.10.2020 Vyp Od rkaleta
 • Od pondělí 19.10.2020 bude probíhat distanční výuka dle upraveného RH (rozvrh hodin),  který žáci během zítřka dostanou od svých třídních učitelů, do té doby individuálně podle informací vyučujících
 • Upravený Školní řád a RH byl sestaven podle Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem vydaného MŠMT dne 23.9.2020
 • Žáci budou vzděláváni online podle RH a pokynů vyučujících, to však neznamená, že budou v dané předmětu pracovat pouze tu danou hodinu, dále budou pracovat samostatně a vypracované úkoly budou s učiteli komunikovat jinými formami
 • Začátky jednotlivých hodin online jsou upraveny na 8:30, 9:30, 10:30 a 11:30 – délku hodiny určuje vždy učitel
 • Výukou online se rozumí synchronní výuka (spojení obrazem- notebook, telefon apod.) a asynchronní výuka (spojení prostřednictvím zasílání studijních materiálů a úkolů)
 • Při distanční výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení 
 • Pro omlouvání absencí při distanční výuce platí totéž, jako pro prezenční vzdělávání.
 • Zapůjčení školních notebooků bude možné až po proběhnutí výběrového řízení a jejich dodání vybranou firmou a bude podléhat pravidlům o zapůjčení školního majetku.

Škola může zapůjčit tuto techniku v odůvodněných případech žákovi za podmínek stanovených ve Smlouvě o zápůjčce, např. je nutné mít připojení k síti, je třeba dbát na pravidelné zapojení žáka do on-line synchronní a asynchronní výuky, rodič nebo ZZ pak mimo jiné zodpovídá za ztrátu nebo poškození techniky a je povinen škodu nahradit.

 • Technické problémy řešte s p.uč. Kaletou – kaleta@kestud.cz, tel – 778 536 661
 • Výchovná poradkyně bude mít konzultační hodiny v pátek dopoledne – kozubková@kestud.cz

(osobní schůzky jsou možné, ale vždy po předchozí individuální domluvě)

 • VEŠKERÉ DOTAZY A PŘÍPADNÉ PROBLÉMY ŘEŠTE S TŘÍDNÍMI UČITELI 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vedení školy

Facebooklinkedin