Projekty a dotace

„MAP II – ORP ORLOVÁ“

Naše škola je zapojena do projektu „MAP II – ORP Orlová“. Tento projekt navazuje na už ukončený projekt „MAP I“. Doba trvání projektu je 48 měsíců – do 30. 4. 2022.

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství organizací formálního i neformálního vzdělávání budeme společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje potenciálu každého žáka. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP. Nositelem místního akčního plánu je město Orlová.

Specifickým cílem projektu je rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Posláním je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

                                                                                                      Mgr. Milan Fus – ředitel školy

cedule - projekt

 

 

 

 

 

ŠABLONY – pomáhají  učitelům a žákům

Ve školním roce 2016/2017 jsme se na naší škole zapojili do projektu vyhlášeného formou výzvy č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ, MŠ – ŠABLONY 2016, která je realizována na obou stupních školy a bude probíhat také v příštím školním roce 2017/2018.

Vybrali jsme si z široké nabídky ŠABLON ty, které jsou zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci inkluze a mimoškolní aktivity pro žáky 1. a 2.stupně. Odpolední aktivity jsou realizovány na 1.stupni formou čtenářských klubů a klubů zábavné logiky a doučováním napříč všemi vyučovanými předměty na 2.stupni.

Na konci první etapy snad můžeme říci, že práce v odpoledních klubech a doučování děti baví a má pozitivní efekt na jejich výsledky. Snad tomu tak bude i v dalších dvou etapách projektu.

Mgr. Ivana Janíková – hlavní koordinátorka projektu, zástupkyně ředitele školy

Naše škola a MAP (místní akční plány)

Pracovní skupiny dostály svého přívlastku

 

V úterý 20. září 2016 se již potřetí v tomto roce sešli členové Řídícího výboru projektu „MAP – ORP Orlová“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000090) na MěÚ v Orlové Lutyni, aby zhodnotili dosavadní posun prací na projektu, jehož realizátorem je Město Orlová a nositelem ORP Orlová.

Cílem je vytvořit Místní akční plán vzdělávání do roku 2023, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let v ORP Orlová (Orlová, Petřvald, Doubrava) a bude zahrnovat oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Po půlroce intenzivních příprav – sběru dat, tvorby dokumentace, organizování a plánování – mohou vytvořené Pracovní skupiny dostát svého přívlastku a na plánu začít pracovat již s plným nasazením.

I proto se v polovině září uskutečnilo první setkání vedoucích členů těchto pracovních skupin; kterých je celkem šest a každá má svou vyhraněnou oblast; aby se domluvili s realizačním týmem projektu na aktivitách potřebných ke splnění svých úkolů a v prosinci mohli odevzdat návrh Akčního plánu na rok 2017.

Do té doby je úkolem realizačního týmu zaktualizovat v součinnosti se školami v ORP Orlová Strategický rámec investic, aby pro případ podání žádosti o podporu  z IROPU (Integrovaný regionální operační program) byla splněna jedna z podmínek uvedených ve Výzvě č. 47.

Téma pracovních skupin a možnosti čerpání dotací z IROPU byly hlavními tématy 3. zasedání Řídícího výboru. To čtvrté proběhne již v předvánočním čase – 20. prosince.

MAP – ORP Orlová“ – 2. zasedání Řídícího výboru

V úterý 14. června 2016 se již podruhé na MěÚ v Orlové sešel Řídící výbor projektu „MAP – ORP Orlová“, jehož realizátorem je město Orlová a cílem je vytvořit dokument – místní akční plány v oblasti vzdělávání, který bude i kritériem přijatelnosti u investičních projektů z IROPU v rámci výzev pro školy.  Všechny základní i mateřské školy v Orlové, Petřvaldě a Doubravě jsou partnery projektu.

Zasedání se zúčastnili jak členové ŘV, jejichž úkolem bylo schválit první verzi Strategického rámce, tak zástupci partnerů projektu, kteří zde diskutovali o prioritách a vizi.

Strategický rámec byl vytvořen realizačním týmem projektu a obsahuje investiční záměry škol, DDM, DM Orlové, knihoven v ORP Orlová. Ne vše, co je v něm uvedeno, bude realizováno a neplatí, že co v něm uvedeno není, nesmí být. Je to živý dokument, který bude aktualizován každých šest měsíců na základě nově vznikajících potřeb v území, vyhlášených výzev dotačních programů a výsledků činností pracovních skupin. Pracovní skupiny byly sestaveny ze zástupců partnerů projektu a od září se začnou zabývat jim svěřenými úkoly.

Celkem bylo vytvořeno šest pracovních skupin (1. Předškolní vzdělávání a péče:  dostupnost  –  inkluze  – kvalita, 2. inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, 3. Čtenářská, matematická a jazyková gramotnost, 4. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, 5. Kariérové poradenství v základních školách, 6. Rozvoj podnikavosti, iniciativy a zájmů dětí a žáků) v závislosti na zvolených prioritách, strategických cílech a opatřeních, které vyplynuly z diskuse na setkání a analýzy dotazníkového šetření MŠMT, analýzy investičních záměrů škol a analýzy strategických dokumentů týkajících se vzdělávání. Celá řada členů pracovních skupin jsou pedagogičtí pracovníci.

I přes nemalé problémy, se kterými se realizátoři projektu musí při své práci potýkat, bylo „odstartováno“ a snaha dojít cíle ještě nevymizela. Metou budiž vize roku 2023, na které se shodli všichni přítomni jednání:

„Na základě dohody všech zainteresovaných subjektů v území podpořit rozvoj potenciálu a osobnosti každého dítěte do 15 let – formou možností přístupu ke vzdělání všem, pomoci potřebným, nabídky mimoškolních aktivit zájemcům, pochvaly a odměny pro nejlepší – s cílem vychovat slušného a podnikavého člověka schopného si najít práci a být úspěšným ve svém životě.“

Organizační výbor

Partner v projektu MAP – ORP ORLOVÁPříloha bez názvu_ 00085

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství organizací formálního i neformálního vzdělávání budeme společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje potenciálu každého žáka. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP. Nositelem místního akčního plánu je město Orlová.

 

Výzva č. 57 – V rámci  Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost výzvy č.57 – Modernizace dílen a cizích jazykůUntitle+d jsme získali dotaci pro vylepšení a modernizaci školních dílen a posílení kvality vzdělávání v anglickém jazyce.

Naše dílny již potřebovaly razantní vylepšení, ať už po materiální stránce, nebo co se týká vybavení pomůckami. Díky dotaci jsme mohli nakoupit nové nářadí pro žáky a učitele dílen, pomocí kterých se nám bude lépe a s větší chutí pracovat, a určitě přispějí k tomu, že naše výrobky budou smysluplně využity. Untitled

Finance určené pro modernizaci v cizích jazycích jsme věnovali nákupu licence pro zlepšení komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce na 2. stupni. Máme velkou radost, že můžeme využívat těchto finančních prostředků pro zvýšení kvality výuky a doufáme, že to nebylo letos  naposled.

  Za kolektiv školy Mgr. Ivana Janíková, zástupkyně ředitele školy

Výzva č. 56 – Naše škola získala dotaci z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřenou na rozvoj čtenove_logonářské gramotnosti žáků, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Vybraní žáci se na podzim tohoto roku zúčastní 9 denního zahraničního vzdělávacího pobytu ve Velké Británii (Londýn a okolí), který má za úkol zlepšit jazykové kompetence žáků a prohloubit jejich znalosti o zemích EU.

londynŽáci absolvují jazykovou výuku a seznámí se s významnými reáliemi daného místa, pojedou v doprovodu učitelů naší školy. Doufáme, že se žákům pobyt vydaří a přejeme jim hodně bohatých zážitků.

 Mgr. Ivana Janíková, zástupkyně ředitele

Učebny přírodopisu/zeměpisu a chemie – V rámci výzvy č.30 ROP MSK 2.1.1. – modernizace vybavení škol pro výuku přírodovědných a technických předmětů, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktROP_logo_Moravskoslezsko_tmaveické i teoretické vyučování, realizovalo město na naší škole rekonstrukci nových učeben PŘ-Z a CH.

Nové učebny byly vybaveny nejmodernější technikou včetně tabletů pro žáky a spoustou pomůcek. Uvedeny do provozu budou v  červnu 2015 a naplno začnou sloužit žákům a učitelům v novém školním roce 2015/2016.

Mgr. Ivana Janíková, zástupkyně ředitele

Učitelé online  Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu pod názvem „UČITELÉ ONLINE“, který je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Příjemcem podpory je Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., partnery projektu jsou firma ITveSkole, o.p.s., 30 základních a 6 středních škol. Projekt bude realizován v období září 2014 – červenec 2015.

UO-Prezentace projektu

Učitele on-line

http://www.kestud.cz/3208-2/                                                                Mgr. Robert Kaleta

penizeskolamicona

EU peníze školám  Ve školním roce 2012/2013 jsme se na naší škole zapojili do projektu pro oblast podpory zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Zvyšování kompetencí žáků a pedagogů (prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

Přínos tohoto projektu spočíval v individualizaci výuky pro zlepšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků a posilování přírodovědných předmětů, individualizaci výuky prostřednictvím digitálních technologií, pro zvýšení efelogoktivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků a inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd a výuky prostřednictvím IT.

Výukové materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou umístěny na serveru školy a jsou k dispozici pro výuku všem učitelům v různých ročnících a předmětech.

Mgr. Ivana Janíková, hlavní koordinátorka projektu

Oranžová fyzika  Konečně jsme se dočkali. S pomocí Nadace ČEZ a města Orlová se nám v tomto pololetí podařilo vybudovat novou učebnu Oranžovou fyziku. Slavnostně jsme ji otevřeli  16. dubna 2014. Samy fotografie dokládají, jak jsme učebnou nadšeni, protože je moc krásná a splňuje všechny naše představy o moderní výuce. Společně se slavnostním otevřením učebny za účasti zástupců města a médií se na naší škole se ve spolupráci s MŠ Radost uskutečnila také akce Den Země, kde se děti mohly pochlubit svými domácími mazlíčky.

Mgr. Ivana Janíková

NatTech nattech– Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

http://nattech.kr-moravskoslezsky.cz/

Naše škola byla v tomto projektu partnerem SŠTaS v Karviné. NatTech byl realizován 2013 – 2015. Realizace na naší škole: www.kestud.cz/?s=nattech

Mgr. Robert Kaleta

Pilotní průzkum – Na jaře 2013 jsme se zapojili do pilbrnootní fáze výzkumného projektu Ověření psychometrických vlastností diagnostických nástrojů pro screening výskytu a forem sebepoškozování u dětí staršího školního věku, který byl na naší škole prováděn prostřednictvím Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Mgr. Ivana Janíková

Od školního roku 2012/2013 jsme zapojeni do RECYKLOHRANÍ

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 3 televizí, 7 monitorů a 97,00 kg drobného elektra.

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí.O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spoCertifikátlupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 3 televizí, 7 monitorů a 97,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 3,71 MWh elektřiny, 197,10 litrů ropy, m3 vody a 0,15 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,79 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 3,44 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

ZŠ Ke Studánce 1050

okdNe každá žádost o podporu na vylepšení školního prostředí musí být úspěšná. To se nám také stalo u žádosti podané na jaře 2013 NADACI OKD s názvem POMOZME ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ! Cílem projektu bylo vybudování moderních laboratoří pro zkvalitnění výuky a posílení ekologického cítění žáků, propojení vyučování se životem běžného občana Orlové, vzbuzení zájmu a změna myšlení obyvatel města ve vztahu k životnímu prostředí. V projektu jsme se zaměřili  na hlavní cílovou skupinu, kterou měli být žáci nejen naší školy, ale také ostatních orlovských škol a jejich rodiny.

Nevěsíme hlavu a určitě to zkusíme příště.

Mgr. Ivana Janíková